KOMU POMAGAMY: kołom naukowym, inicjatywom studenckim, studentom i absolwentom oraz pracownikom AGH
PRZY OKAZJI: projektów, konferencji, eksperymentów naukowych, wydarzeń kulturalnych i sportowych, promocji
POPRZEZ: dofinansowania, wsparcie rzeczowe, pomoc w organizacji spotkań i szkoleń, opiekę merytoryczną, księgową i prawną.

Fundacja dla AGH zgodnie z celami statutowymi ma za zadanie prowadzenie działalności:

  1. zmierzającej do rozwoju Uczelni;
  2. poprawy warunków studiowania na AGH;
  3. wspomagania przedsięwzięć dydaktycznych;
  4. wspierania studentów, pracowników i absolwentów;
  5. wspierania innowacyjności;
  6. rozwoju przedsiębiorczości w AGH;
  7. wspierania działań zmierzających w kierunku rozwoju AGH;
  8. promocji wizerunku AGH w kraju i za granicą.

Realizacja wymienionych celów jest dokonywana poprzez poszczególne działania wspierające określone typy projektów zgłaszanych do Zarządu Fundacji. Wsparcie może mieć charakter finansowy, bądź organizacyjny. Ogólnie działalność Fundacji dotyczy szeroko pojętej aktywności związanej z nauką, dydaktyką, badaniami naukowymi, życiem naukowym i studenckim oraz działalnością charytatywną. Fundacja jest otwarta na projekty zarówno pochodzące z jednostek AGH, od jej pracowników, studentów i doktorantów, jak i z zewnątrz, czyli od osób fizycznych i organizacji.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW - wnioski o dofinansowanie przyjmowane są co kwartał: I kwartał – styczeń-marzec, II kwartał – kwiecień-czerwiec, III kwartał – lipiec-wrzesień, IV kwartał – październik-grudzień.

Rozpatrywanie wniosków odbywa się przez Zarząd Fundacji na pierwszym zebraniu po zakończeniu przyjmowania dokumentów na dany kwartał.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW - wnioski należy składać w Biurze Fundacji dla AGH, które znajduje się pod adresem: ul. Czarnowiejska 50B/2, Kraków 30- 054

DOKUMENTY - wzory wniosków o dofinansowanie znajdują się na stronie internetowej Fundacji dla AGH w zakładce "DOKUMENTY", dalej "DOKUMENTY DO POBRANIA". Przy tworzeniu wniosków należy wspierać się dostępnymi na stronie wzorami. W przypadku braku odpowiedniego wzoru można w oparciu o już istniejące stworzyć własny dokument.

KWOTA DOFINANSOWANIA - wysokość dofinansowania wniosku stanowi suwerenną decyzję Zarządu Fundacji i nie podlega trybowi odwoławczemu.

ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZANE Z PRZYZNANIEM DOFINANSOWANIA - w związku z przyznaniem dofinansowania, prosimy o:

- zamieszczenie informacji o przyznaniu dofinansowania, zawierającej logo Fundacji dla AGH na www Koła/Oranizacji oraz na koncie portalu społecznościowego Facebook
- co najmniej 1 post na portalu społecznościowym Facebook  (np. o efektach wykorzystania dofinansowania i przebiegu realizacji projektu z oznaczeniem Fundacji dla AGH)
- sprawozdanie z tego, na co środki zostały przeznaczone, widoczność i zasięg projektu, a także zdjęcia (min. 3 zdjęcia), które będziemy mogli umieścić na stronie Internetowej i Facebook-u Fundacji dla AGH
- wykorzystanie roll-upu Fundacji dla AGH podczas eventu/spotkania organizowanego przez Koło/Organizację.

INFORMACJE - wszelkie pytania prosimy kierować na adres: fagh.krakow@gmail.com lub pod numerem: (012) 617 - 46 - 04

DOFINANSOWANIE BADAŃ I PROJEKTÓW NAUKOWYCH

Projekty badawcze z dziedziny nauk podstawowych i stosowanych mogą uzyskać wsparcie w postaci środków finansowych, które pozwalają na realizację projektu w części lub (w wyjątkowych przypadkach) w całości.
Szczególnie popierane będą nowatorskie projekty o charakterze badań stosowanych. Interesują nas także wszelkie badania mające związek z rozwojem dyscyplin naukowych, bądź poprawiające konkurencyjność AGH w danym kierunku badawczym.

Środki finansowe będą przyznawane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przygotowanego zgodnie ze WZOREM NR 1.

Wysokość dofinansowania wniosku stanowi suwerenną decyzję Zarządu Fundacji i nie podlega trybowi odwoławczemu.

Do 30 dni po zakończeniu Projektu Kierownik Projektu jest zobowiązany złożyć w formie elektronicznej w Fundacji sprawozdania z realizacji i wykorzystania przyznanych środków.

 

STYPENDIA

Stypendia stanowią wsparcie finansowe udzielane na określony czas, bądź w określonej kwocie (bez podania ram czasowych) osobie ubiegającej się o dofinansowanie. Powiązane jest z kwestiami:
- potrzeb socjalnych bądź naukowych
- możliwości na studia w AGH, bądź innej uczelni wyższej
- możliwości na naukę (w szkole, na kursie, odbycie stażu, szkolenia),
- możliwości wykonania pracy (licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej, doktorskiej, habilitacyjnej),     
- możliwości przygotowania się do konkursu.

Preferowane będą wnioski mające bezpośredni związek z AGH. Fundacja nie ogranicza zakresu finansowania stypendium.

Środki finansowe będą przyznawane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, przygotowanego zgodnie ze WZOREM NR 2.

Wysokość dofinansowania wniosku stanowi suwerenną decyzję Zarządu Fundacji i nie podlega trybowi odwoławczemu.

Do 30 dni po zakończeniu stypendium Beneficjent jest zobowiązany złożyć w formie elektronicznej w Fundacji sprawozdanie z przebiegu stypendium i rozliczenie wykorzystania przyznanych środków.

DOFINANSOWANIE WYJAZDÓW I ZAPROSZEŃ

Fundacja może udzielić wsparcia finansowego na cele wyjazdowe pracowników, doktorantów i studentów AGH, bądź innych osób związanych merytorycznie lub organizacyjnie z AGH.

Dofinansowanie może obejmować wyjazdy wszelkiego typu, związane z bezpośrednią działalnością naukowo - badawczą lub dydaktyczną. Dofinansowywane mogą być także przyjazdy gości do AGH, np. wybitnych specjalistów, naukowców i badaczy celem wygłoszenia wykładów, bądź przeprowadzenia kursu dydaktycznego.
Środki finansowe będą przyznawane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przygotowanego zgodnie ze WZOREM NR 3.

Wysokość dofinansowania wniosku stanowi suwerenną decyzję Zarządu Fundacji i nie podlega trybowi odwoławczemu.

Do 14 dni po zakończeniu projektu, Kierownik Projektu jest zobowiązany złożyć w formie elektronicznej w Fundacji sprawozdanie z realizacji i rozliczenie wykorzystania przyznanych środków.

DOFINANSOWANIE IMPREZ NAUKOWYCH

Fundacja udziela wsparcia finansowego projektom mającym na celu organizację konferencji naukowych, warsztatów, seminariów, praktyk, staży naukowych i dydaktycznych oraz imprez integracyjnych i kulturalnych.

Środki finansowe będą przyznawane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, przygotowanego zgodnie ze WZOREM NR 4.

Wysokość dofinansowania wniosku stanowi suwerenną decyzję Zarządu Fundacji i nie podlega trybowi odwoławczemu.

Do 30 dni po zakończeniu projektu Kierownik Projektu jest zobowiązany złożyć w formie elektronicznej w Fundacji sprawozdanie z realizacji i rozliczenie wykorzystania przyznanych środków.

DOFINANSOWANIE NA ZAKUP MATERIAŁÓW NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I PROMOCYJNYCH

Fundacja może udzielić dofinansowania do zakupu materiałów:

- NAUKOWO-BADAWCZYCH (np. wyposażenia laboratoriów, odczynników chemicznych, przyrządów pomiarowych, elementów i części przyrządów, sprzętu komputerowego, rejestratorów, zdjęć i obrazów, danych cyfrowych bądź analogowych, itp.)

- DYDAKTYCZNYCH (sprzętu audiowizualnego, sprzętu nagłaśniającego, tablic, ekranów, podręczników, czasopism, wyposażenia sal dydaktycznych itp.)
- PROMOCYJNYCH (rollup, ulotki, plakaty, koszulki, zakładnie stron www) w przypadku materiałów promocyjnych wymagane jest umieszczenie loga Fundacji dla AGH

Zarząd Fudnacji może również udzielić dofinansowania na serwis w.w. pozycji.

Środki finansowe będą przyznawane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przygotowanego zgodnie ze WZOREM NR 5.

Wysokość dofinansowania wniosku stanowi suwerenną decyzję Zarządu Fundacji i nie podlega trybowi odwoławczemu.

Do 30 dni po zakończeniu Projektu Kierownik Projektu jest zobowiązany złożyć w formie elektronicznej w Fundacji rozliczenie i sprawozdanie ze sposobu wykorzystania przyznanych środków.

DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW WDROŻENIOWYCH

Za jedno ze swoich głównych zadań przyjmujemy dofinansowanie projektów badawczych, które będą wdrażane w praktyce.

Finansowanie procesu wdrożeniowego może mieć miejsce po złożeniu w biurze Fundacji wniosku przygotowanego zgodnie ze WZOREM NR 6.

Oprócz samego wniosku należy złożyć materiały dodatkowe wskazujące na stan zaawansowania projektu i możliwość jego wdrożenia (np. opinie niezależne, recenzje, publikacje wyników testów itp). W ramach wniosku o wsparcie projektów wdrożeniowych Fundacja może sfinansować pomoc prawną,
bądź działania o charakterze technicznym.

Wysokość dofinansowania wniosku stanowi suwerenną decyzję Zarządu Fundacji i nie podlega trybowi odwoławczemu.

Do 30 dni po zakończeniu Projektu Kierownik Projektu jest zobowiązany złożyć w formie elektronicznej w Fundacji sprawozdanie z realizacji i rozliczenie wykorzystania przyznanych środków.

DOFINANSOWANIE NA PROJEKTY WYDAWNICZNE

Grupa projektów wydawniczych ma na celu dofinansowanie wydania publikacji (artykułu, książki). W takich przypadkach Fundacja może sfinansować: tłumaczenie, skład, redakcję i druk, jak również wszelkie niezbędne prace graficzne.

Środki finansowe będą przyznawane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przygotowanego zgodnie ze WZOREM NR 7.

Wysokość dofinansowania wniosku stanowi suwerenną decyzję Zarządu Fundacji i nie podlega trybowi odwoławczemu.

Do 30 dni po zakończeniu Projektu Kierownik Projektu jest zobowiązany złożyć w formie elektronicznej w Fundacji sprawozdania z realizacji i wykorzystania przyznanych środków. Należy również dołączyć wydaną publikację.

FUNDUSZ CHARYTATYWNY

Fundacja dla AGH została powołana także do świadczenia działalności na rzecz osób pokrzywdzonych przez los, chorych, wymagających szczególnej opieki ze względu na stan zdrowia bądź wiek. Wspieramy wszelkie wnioski i inicjatywy charytatywne w miarę swoich możliwości.

Wnioski o dofinansowanie inicjatyw charytatywnych należy przygotować zgodnie ze WZOREM NR 8.

Wysokość dofinansowania wniosku stanowi suwerenną decyzję Zarządu Fundacji i nie podlega trybowi odwoławczemu.

Do 30 dni od momentu otrzymania środków finansowanych Beneficjent zobowiązany jest do złożenia w biurze Fundacji raportu (oświadczenia) opisującego sposób wykorzystania przyznanych środków.