Realizacja misji i celów statutowych Fundacji wymaga wspierania i współfinansowania przedsięwzięć
zmierzających do rozwoju Uczelni, poprawy warunków studiowania oraz budowy wizerunku AGH
w kraju i za granicą.

Jednym ze źródeł pozyskiwania środków finansowych, przy pomocy których Fundacja realizuje swoje cele
statutowe, jest prowadzenie przez nią działalności gospodarczej.

Działalność gospodarcza dotyczy realizacji projektów własnych Fundacji oraz pośrednictwa w realizacji prac
na rzecz osób trzecich. Pośrednicząc w realizacji szerokiego spektrum prac, Fundacja jest otwarta na projekty
zarówno pochodzące z jednostek AGH, od jej pracowników jak i z zewnątrz, tzn. od osób fizycznych i organizacji.

Fundacja udziela szerokiego wsparcia organizacyjnego i prawnego przy realizacji prac, oferując sprawne
przeprowadzenie całego procesu od przygotowania odpowiednich umów do końcowego ich rozliczenia.

Typy projektów i przedsięwzięć realizowanych przez Fundację:

- prace zlecone poprzez instytucje naukowo-badawcze, przedsiębiorstwa,

- organizacja szkoleń grupowych i  według indywidualnych zamówień,

- organizacja konferencji, kongresów, targów,

- dostarczanie materiałów konferencyjnych, galanterii papierniczej, prezentów w logiem AGH,

- współpraca przy realizacji czasopisma elektronicznego teberia.

1. Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej prowadzi działalność gospodarczą w kraju i za granicą dla uzyskania środków na realizację swoich celów statutowych.

2. Działalność gospodarcza prowadzona jest w rozmiarach odpowiadających potrzebom realizacji celów Fundacji.

3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w wybranych obszarach, według opracowanych przez Zarząd planów, gwarantujących zwrot poniesionych nakładów i minimalizację ryzyka.

4. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio, poprzez realizację wyodrębnionych projektów
przez Zespół Wykonawców zatrudnionych na podstawie umów o dzieło.

5. Koordynację wykonania projektu sprawuje Kierownik Zespołu Wykonawczego, którego zakres odpowiedzialności i kompetencji określa szczegółowo umowa zawarta z Zarządem Fundacji.

6. Ceny usług stosowane z działalności gospodarczej są ustalane w uzgodnieniu z odbiorcami na zasadzie cen umownych stosownie do obowiązujących przepisów.

7. Dochód z tej działalności uzyskiwany z zakładanej marży na poziomie nie mniejszej niż 8% zależnej od wielkości projektu przeznaczany jest na realizację celów dydaktycznych, badawczych i stypendialnych oraz na pokrycie
kosztów administracji Fundacji.

8. W przypadku realizacji prac zleconych wypłata wynagrodzenia wykonawcom i zwrot poniesionych przez nich kosztów następuje jedynie w przypadku otrzymania protokołu odbioru pracy i wpłynięcia przewidzianych umową środków od Zleceniodawcy.

9. Fundacji nie wolno udzielać pożyczek z majątku Fundacji na realizację projektów, ani z tego majątku
zabezpieczać zobowiązań Wykonawców projektów oraz zobowiązań członków organów Fundacji.

1. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych oraz nauk przyrodniczych,

2. Działalność związana z ogranizacją szkoleń,

3. Działalność związana z organizacją kongresów, konferencji, targów i wystaw,

4. Dostarczanie materiałów konferencyjnych, galanterii skórzanej, atrykułów papierniczych,  
prezentów z logiem AGH,

5.  Wydawanie książek, czasopism i wydawnictw periodycznych.

6. Badanie rynku i opinii publicznej.

7. Doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i zarządzania.

8. Działalność w zakresie oprogramowania, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, przetwarzanie danych, działalność związana z bazami danych, wdrażanie systemów informatycznych oraz pozostała działalność związana z informatyką.

9. Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego i technologicznego.

10. Badania i analizy techniczne.

11. Działalność reklamowa

1. Koordynację wykonania projektu sprawuje Kierownik Zespołu Wykonawczego, do obowiązków którego należy w szczególności:

    a) Przygotowywanie i negocjowanie warunków umowy o realizację projektu ze Zleceniodawcą.

    b) Wybór i reprezentowanie pozostałych Wykonawców projektu, składanie w ich imieniu oświadczeń wobec         Fundacji i przyjmowania od niej oświadczeń w sprawach dotyczących realizacji projektu.

    c) Sprawdzenie kwalifikacji, uprawnień zawodowych, danych osobowych, jak również przeszkolenie w zakresie         BHP pozostałych członków Zespołu Wykonawców.

    d) Kontrola zakresu merytorycznego i harmonogramu realizacji projektu.

    e) Załatwianie formalności związanych z częściowym i końcowym odbiorem prac.

    f) Rozliczenie projektu.

2. Ponadto Kierownik Zespołu Wykonawczego ma obowiązek przechowywania jednego egzemplarza dzieła (opracowania) powstałego w wyniku realizacji projektu przez okres 5-ciu lat. Drugą kopię w wersji elektronicznej należy przekazać do Fundacji.

1. Złożenie wniosku do Fundacji o realizację projektu za jej pośrednictwem.

2. Podpisanie umowy między Zleceniodawcą a Fundacją na realizację projektu.
Umowę sporządza Zleceniodawca i przesyła na adres Fundacji. Przykład umowy jest dostępny
w na stronie "Wzory dokumentów".

3. Realizacja projektu przez Kierownika projektu i jego Zespół. Etap realizacji badań, pomiarów itp.,
opracowanie wyników.

4. Rozliczenie projektu między Fundacją a Zleceniodawcą.

    a) Oddanie Zleceniodawcy sprawozdania z realizacji projektu.
    Za sporządzenie sprawozdanie i obronę projektu przed Zleceniodawcą odpowiedzialny
    jest Kierownik projektu.

    b) Sporządzenie Protokołu Zdawczo-Odbiorczego między Fundacją a Zleceniodawcą.
    Protokół sporządza Kierownik projektu i po podpisaniu przez przedstawicieli Fundacji
    przedstawia Zleceniodawcy.

    c) Protokół Zdawczo-Odbiorczy jest podstawą do wypłaty wynagrodzenia, które wpływa na konto Fundacji.

5. Rozliczenie projektu między Kierownikiem i jego Zespołem a Fundacją.

    a) Podpisanie Umowy o dzieło / Umowy zlecenie między Fundacją a Kierownikiem projektu
    i członkami Zespołu.

    b) Wypełnienie Rachunku do Umowy o dzieło / zlecenie.

    c) Oddanie Fundacji sprawozdania z realizacji projektu (na płycie CD).

    d) Wypłata delegacji i wynagrodzeń.

W przypadku projektów wymagających dużej ilości wpłat / wypłat zachęcamy do własnego kontrolowania
wydatków i prowadzenia własnego rozliczenia.